Cơ bút

VÀI LỜI PHI LỘ

Chúng tôi nhận rằng, nền Đại Đạo khai tại Việt Nam kỳ ba nầy rất khác so với hai kỳ trước là Đức Chí Tôn không sai các vị Giáo Chủ xuống trần thay Ngài lập Đạo, mà chính mình Ngài đến với nhân loại bằng hình thức “Cơ Bút”.

Vậy cơ bút rất quan trọng nên chúng ta cần tìm hiểu tận tường các thể cách để làm cho đúng với Bí Pháp của Chí Tôn, hầu tránh nạn tà mị xen vào, lường gạt những người không rành về lối ngồi đồng, tiếp điển.

Chúng tôi nhận thấy việc nầy quá tầm suy đoán, nên chỉ xin sao những bài Thánh Giáo, hoặc truyền tin hay Thánh Huấn của Đức Hộ Pháp cùng các Đấng Thiêng Liêng chỉ giáo về huyền linh Pháp ấy để quí đọc giả mỗi người tự phán đoán lấy và tự hiểu lẽ huyền vi của nó theo tâm tư của mình nhận định.

Tà, chánh, sai, đúng do mình chớ không quyền đổ thừa cho ai được.

Quang Minh

I. CƠ QUAN ĐỒNG TỬ CỦA ĐỨC CHÍ TÔN

Thánh Giáo của Đức Chí Tôn có dạy: “Giờ nầy Thầy biện phân về cơ quan đồng tử cho các con hẵn tàng tự sự.

Cơ là gì ? – Cơ thật nghĩa là máy.

Quan là gì ? – Quan là một trong các bộ phận của máy; Thiên Cơ là một phần cốt yếu của luật tuần huờn xây chuyển đó. Vậy 2 chữ Cơ Quan ứng hiệu chia làm 3 cách:

a.Thứ nhứt: Tiên Cơ dùng huyền diệu chơn lý.

b.Thứ hai: Tà Cơ dùng mê tín dị đoan.

c.Thứ ba: Nhơn Cơ dùng hữu hình thể cách.

Tiên Cơ dùng luật huyền vi chơn lý là lấy sự chánh đáng để dìu dắt các con bước lần theo đường sáng suốt tấn hóa mãi lên.

Tà Cơ dùng mê tín dị đoan là lấy sự chẳng đáng chơn thật, kiếm thế cho các con quá mê theo những dị đoan mà phải sai lầm.

Nhơn Cơ dùng hữu hình thể cách, là sự chi có hình dạng. Đấy là do các con làm ra.

Các con khá nhớ trong ba cách đều phải thọ điển cả chớ chẳng phải không đâu ?

Các con nghe Thầy giảng lý:

TIÊN CƠ luật tiếp điển như vầy: Hễ Đồng Tử định Chơn Thần rồi thì tâm định. Mà hễ tâm định thì minh khiếu phát lộ ra kế tiếp với Chơn Thần xuất hiện lên trên rồi nối với Tiên Thiên Điển mới rọi ra thành Thánh Giáo. Nên khi lập đàn, các con cần nhứt trước hết phải cho thanh tịnh, đừng khua động. Nếu động thì tâm Đồng Tử động; cái minh khiếu liên tiếp với Tiên Thiên Điển bổng rời ra, thành thử phải dứt điển đó.

TÀ CƠ  là vầy: Cũng phải tiếp điển nữa, nhưng vì điển Hậu Thiên quá mạnh, có một tý Tiên Thiên thôi. Tiên Thiên Điển là dương điển, còn Hậu Thiên Điển là âm điển. Tà thuộc âm, nên hễ âm điển nhiều là ra tà cơ đó.

NHƠN CƠ cũng có điển, lúc mới tạo nên vật kiện là vầy: khi các con muốn làm ra 1 cái món chi thì cái ý muốn ấy tự trong tâm các con phát hiện ra, óc các con nó khiến các con cử động tứ chi mà tạo thành vật ấy. Đó cũng gọi là điển, song thật là nhơn điển, phàm điển.

Vậy Thầy đã minh giải tận tường, các con lấy đó mà suy nghiệm chớ đừng để lòng nghi ngại từ bấy lâu nay.

Thăng

II. ĐỨC LÝ DẠY VỀ CƠ BÚT

Xin trích Đạo Sử 1925-1929 trang 127 ngày 29-12-1926 (25-11 Bính Dần) Bài Thánh Giáo của Đức Lý Giáo Tông dạy về Cơ Bút.

THÁI BẠCH KIM TINH

Hỉ chư Đạo Hữu, chư Đạo Muội

Chư chúng sanh. Cười…..

Quờn nghe bảo: “Việc Cơ Bút, Hiền Hữu tuy chưa hiểu thấu huyền diệu cho trọn vẹn mặc dầu, chớ kỳ trung cũng hiểu biết chút đỉnh, chẳng phải ai cầm cơ mà cũng đặng huyền diệu hết. Lão giải nghĩa:

Có 3 phẩm đồng tử phò loan:

a.Một là giáng tâm.

b.Hai là mê.

c.Ba là giáng thủ.

Tây Phương gọi là Intuitif; Semi intuitif et automatiquen.

Thầy đã cho Hiền Hữu chấp cơ một đôi khi quả có huyền diệu, nhưng mà có nhiều khi tà bổn thân Hiền Hữu nó lại chiếm lấy Thiên ý mà dịch trật; vì vậy mà Hiền Hữu nhiều phen thất chí, nhất là thai bào con Hiền Hữu, hiểu à !….

Thầy dạy Hiền Hữu cùng Phước, Sang chọn kẻ khác cầu Thầy hầu truyền bá Đạo nơi tỉnh Biên Hòa nghe à !

Chỉnh đàn Thầy ngự

Thăng

III.THỦ CƠ – CHẤP BÚT

Ngày 3 tháng janvier 1926 nơi Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Quyển I trang 6 Đức Chí Tôn có dạy:

Thủ cơ hay là chấp bút phải để Thần Tâm tịnh mới xuất Chơn Thần ra khỏi phách đặng đến hầu Thầy nghe dạy:

Khi chấp thủ thì tay tuân theo Chơn Thần nói lại mà viết ra, mường tượng như con đặt để con hiểu đặng vậy.

Chơn Thần là gì?

-Là nhị xác thân (Périsprit) là xác thân Thiêng Liêng. Khi còn ở nơi xác phàm thì rất khó xuất riêng ra đặng, bị xác phàm níu kéo.

Cái Chơn Thần của các Thánh, Tiên, Phật là huyền diệu vô cùng, bất tiêu, bất diệt.

Bậc chơn tu khi còn xác phàm nơi mình như đắc Đạo, có thể xuất ra trước buổi chết mà vân du Thiên ngoại. Cái Chơn Thần ấy mới đặng đến trước mặt Thầy.

Như chấp cơ mà mê thì Chơn Thần ra khỏi trọn vẹn xác. Thầy mới dạy nó viết chữ chi đó, nó đồ theo, Thầy nói tên chữ, xác nó cầm cơ viết ra; người đọc trái chữ, nó nghe đặng không chịu, Thầy buộc nó viết lại và rầy kẻ viết trật ấy.

Còn Chấp Bút khi Thầy đến thì làm cho Thần con bất định một lát cho Thần xuất ra nghe Thầy dạy, còn tay con tuân theo mà viết, ấy là một phần của con, một phần của Thầy hiệp nhứt mới thấu đáo càng khôn tinh thông vạn vật đặng.

Trước khi thủ cơ hay chấp bút, thì phải thay y phục cho sạch sẻ trang hoàng, tắm gội cho tinh khiết, rồi mới đến đặng trước Bữu Điện mà hành sự; chớ nên thiếu sót mà thất lễ. Nếu chấp cơ thì phải để Ý thanh bạch, không đặng tưởng đến việc phàm.

Tay chấp cơ cũng phải xông hương, khữ trược tịnh tâm một lát rồi phải để tinh thần tinh tấn mà xuất ngoại xác đến hầu Thầy dạy việc. Phải có một chơn linh tinh tấn mới mầu nhiệm huyền diệu, phải trường trai mới đặng linh hồn tinh tấn; phải tập tánh chí Thánh, Tiên, Phật mới phò cơ dạy Đạo cả chúng sanh. Kẻ phò cơ, chấp bút cũng như Tướng Soái của Thầy để truyền Đạo cho thiên hạ. Các con đừng tưởng việc cơ bút là việc tầm thường. Còn việc truyền Thần lấy điển quang thì ai cũng có điển trong mình, nó tiếp điển ngoài rồi Thần nó viết ra, có khi trúng, có khi trật.

Vậy khi nào chấp cơ thì phải đợi lịnh thầy rồi sẽ thi hành.

IV. Buổi mới khai Đạo, khi ông Đốc Học Bảng xin chấp bút, Đức Thượng Đế dạy:

THẦY

“Bút mở mùa hoa đã có chừng,

Chẳng như củi mụt hốt mà bưng.

Gắng công ắt đặng công mà chớ,

Buồn bực về sau mới có mừng.”

V. NHẬP XÁC ĐỒNG MÊ

Nơi Thánh Ngôn quyển nhì trang 196 Chí Tôn có dạy:

Thầy Các Con

Hồi trước còn ngu xuẩn, kẻ phò cơ không đủ tinh thần như mấy con vậy, nên một khi cầu cơ lấy làm khó nhọc lắm mới được một vài lời của người khuất mặt: như Đồng  thật mê thì ra thi hay, song khi rồi đàn thì thần nó phải suy.

Nếu dùng đồng mê thì Đạo biết bao giờ mới phổ thông đặng.

(Hỏi về việc nhập xác)

Chơn Thần của các con gặp tà khí thì khó chịu nên xin Thầy xuống điển nhiều để ngăn tà mị, một đôi khi phải nhập xác điển xuống nhiều. Cũng một lẻ ấy mà mỗi lần lập thệ đều có nhập xác.

VI.BÀI THI VẬN CÒ CỦA BÁT NƯƠNG

Đức Hộ Pháp chấp bút.

– Đức Hộ Pháp hỏi: “Em phải không ?”

– Bát Nương trả lời: Phải !

– Đức Hộ Pháp nói: Qua thấy lúc nầy em làm thi dở quá. Nếu quả vậy thì Qua thất vọng lắm; bằng chẳng thì tại Đồng Tử phải chăng ?

– Bát Nương: Đừng Nhị Ca. Điều ấy anh chẳng nên hỏi mà em cũng không nên nói. Nầy anh nói em làm thi dở, em chịu mà điều anh họa dùm bài thi nầy chơi và đưa cho mấy ông Cử Hiệp Thiên họa.

Em sẽ đến ngâm nga chơi với:

Hễ muốn làm sư phải hượt trò,

Vụn may thường đổ lỗi người đo.

Nháy duyên Tây Tử cười môi méo,

Đoạt điệu Đường Phi bước trẹo giò.

Bắt nguyệt lại mò  trăng đáy nước,

Theo Tây bợ ngợ viết nhà nho.

Vui chi hơn gặp tay tài tử,

Vây lưới chòm cây có cứt cò.

Nhớ kêu em đa.

– chừng nào ?

– Chừng nào cũng đặng.

Thăng

Xem bài thi trên, chúng ta thấy Cơ Bút rất ảnh hưởng đến người Đồng Tử. Đồng mà không có hồn thì không có điển thanh, thi không tiếp điển trọn vẹn với tứ hay của các Đấng. Cũng như người thợ may ra món hàng khéo, phải nhờ người thợ đo vừa vặn thì may mới khéo được.

Thấy người ta cầu được thi hay, ai cũng tưởng mình cầu tức phải được, chẳng khác thấy bà Tây Thi cười có duyên, mình cười vô duyên, xem miệng méo xẹo; Thấy bà Đường Minh Phi trợt té mà bộ điệu dịu dàng càng tăng vẽ quí phái, rồi mình cũng bắt chước té thì mình phải trẹo giò, trẹo cẳng.

Thấy trăng đẹp in đáy nước mà nhảy xuống ôm trăng thì làm gì bắt đặng trăng. Ý nói không bao giờ người dốt mà tiếp đặng thi hay, cũng như mấy ông học chữ Pháp mà cầm cây bút lông thì viết rất bợ ngợ, không thể theo được.

Muốn giăng lưới bắt cá mà vãy trên ngọn cây thì làm sao có cá ? Không chi vui thích bằng gặp tay tài tử, tức gặp Đồng có hồn thi, có điển thanh, có tâm hồn phóng khoáng, Đạo đức dồi dào như Đức Cao Thượng Phẩm, như Đức Hộ Pháp thì tức nhiên thi phải hay, tứ phải đẹp, ý được siêu thoát.

Việc ấy phải tập lâu ngày cho thuần điển, tức nhờ một người đã rành nghề phò loan dẫn dắt còn phải trường chay cho điển được thanh, phải năng cúng kiến cho Thần quen gần gũi với các Đấng Thiêng Liêng, nên chi vô câu đầu bà Bát đã nói:

Hễ  muốn làm sư phải hượt trò”

Thánh Giáo nhận được nhờ nữa phàm, nữa Thánh, mà cái phàm nhiều hơn cái Thánh thì bài Thánh Giáo không được siêu việt là lẽ tất nhiên.

*Thánh Ngôn quyển nhì trang 89 in năm 1970 Thất Nương dạy: ……..Nhứt là việc Diêu Trì Cung bị mượn danh nơi khác mà dối gạt nhơn sanh. Cái hại ấy vốn chẳng vừa về phần tín ngưởng. Chớ chi thất tại tà quyền thì có mấy em trừ khữ, nhưng tại nơi Đồng Tử thì mấy em không phương giải nạn cho mấy người mê tín…….

Do nhơn điển của Đồng Tử.

*Trang 48…Thầy cấm từ đây chẳng nên lấp lững cầu cơ hay chấp bút chi, vì là một sự hại lớn lao cho Đạo đã phá đức tín ngưỡng của chúng sanh, lại làm cho nhơn sanh bị nhơ trược.

*1er Janvier 1927. Thái Bạch……………….

Đạo vốn nơi cơ bút mà phát thành. Vậy Lão khuyên cẩn thận cho lắm. Đời với Đạo chẳng đồng, duy biết có đời mới có Đạo, có Đạo mới nên đời. Đạo đời thường nghịch lắm, vậy Lão tỷ thí như trong bọn của Hiền Hữu muốn toan phản loạn, nắm cơ viết đưa ra hay là quỉ nhập viết ra rằng Thầy xúi chư Hiền làm giặc thì Đạo phải thế nào ? ? ?

Trả lời: Dạ nếu có trường hợp như thế, chúng tôi không nghe theo và chúng tôi không tin cho là tà.

Cười….Nếu nói dễ dàng dường ấy thì còn luận làm gì ? như Lão chẳng vì Thầy dặn Lão thì Lão đã cấm cơ bút rồi.

Vậy Đạo chưa thành Lão kỳ tới cuối tháng 6 năm tới thì cắm tuyệt cơ bút. Còn nay dạy Đạo thì cơ: Cư, Tắc phò. Đại Đàn: Đức, Hậu, Mỹ Ngọc và Sang phò. Còn kỳ dư dùng khai Tiểu Đàn mà thôi, nghe à !

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s